Privacy beleid van Personeelsvereniging De Oranje Leeuw

Het Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Personeelsvereniging De Oranje Leeuw (hierna te noemen: “DOL” ) verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van “DOL” of om een andere reden persoonsgegevens aan “DOL” verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1 Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is “DOL” op het vestigingsadres: Ronsseweg 92 2803 ZN Gouda met het KvK nummer 34264559.

De ledenadministrateur is bereikbaar via nimda.[antispam].@deoranjeleeuw.nl

2 Welke gegevens verwerkt “DOL” en voor welk doel?

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht en corporate key;
  2. adresgegevens eventueel postadres;
  3. telefoon nummer, e-mail adres en bankrekeningnummer;
  4. overige persoonskenmerken zoals van welke onderafdeling(en) het lidmaatschap betreft.

2.2 “DOL” verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
  2. je naam, email-adres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van “DOL”.
  3. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgelden en de deelname aan activiteiten af te wikkelen.

2.3 E-mail berichtgeving

“DOL” gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van “DOL”.  

Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan in de mailing.

3 Bewaartermijnen

“DOL” verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4 Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft “DOL” passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt “DOL” gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5 Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van “DOL” kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. “DOL” zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop “DOL” je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de aanspreekpunten vanuit het bestuur van DOL t.w. dhr. R. Folkers.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ofni.[antispam].@deoranjeleeuw.nl

6 Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

VERSIE 1.2